Friday, July 19, 2013

Buffalo Bill and Yellowstone

Dagen i dag hadde en del kjøring og en del soving på min side. Jeg blir alltid veldig søvnig når jeg sitter i transportmiddel, så første halvdel av dagen sov jeg for det meste.
Et stopp vi gjorde i dag var i byen Cody, hvor Buffalo Bill kom fra. Vi stoppet ikke i selve byen men et lite stykke utenfor (vet ikke helt hvor siden jeg sov) Buffalo Bill Dam.

Etter et fort stopp for bilder og stempel kjørte vi videre.
Andre halvdel kunne jeg ikke sove fordi vi hadde store planer om å se bjørn. Vi hadde nemlig nådd vårt neste sightseeng-mål: Yellowstone National Park!
Her var det stor fare for  blant annet Ulv, Moskusokse og Bjørn. Noe jeg absolutt ville ha med meg, så jeg valgte meg selv ut til å ta ansvar for at alle så ut vinduene sine etter bjørn. I vår fulle konsentrasjon av bjørneleting ble vi enda mer skremt når mamma plutselig ropte "SEE" og pappa bråbremsa. Rett forran oss gående over veien var en bjørn. Tulla, moskusokse! den gikk rett mot vår kjære leigebobil og vi var egentlig helt i hundre, filmet og tok rundt 20 bilder av det lubne dyret. Det gikk over veien stoppet litt for å spise noen gress-strå, og ruslet forbi bilen som ingenting.
Etter det møte hadde jeg anda mer håp på å se bjørn eller ulv. Vi stoppet utenfor ene hovedsenteret hvor vi skulle se et av parkens store skjønnheter, Old Faithful.
En underjordisk kanon som skjøt kokende vann hvert 90. minutt. Vi ventet sikkert 20 minutt før første falske alarm men fikk den ordentlige opplevelsen andre gang.Eskil er kameramann


Andre stopp var et av de største varmekildebassengene i parken, Grand Prismatic Springs. Men på grunn av regn og den tykke dampen fikk vi bare sett kantene av det boblende vannet. Det var syrer og bakterier på kanten som var de fineste orange og gule fargene, og gjorde vannet krystallblått. Veldig stilig plass.

Når vi var ferdig der begynte det å bli mørkere, men vi skulle stoppe en plass til for å se en dyyyyyp dal. Det tok litt tid før vi fant frem så ungene satt i bilen mens jeg gikk for å se. tulla, mamma og pappa gikk ut for å se om det var verdt å se, noe det kanskje var, om vi hadde kommet oss dit med rullestolen til Eskil. Så det ble å finne en annen vinkel som var enkelere å se fra. Når det ikke fantes, kjørte vi bare litt rundt, før vi bestemte oss for å kjøre ut av parken igjen.

Så et antall småstopp, en solnedgang og null bjørner (men en rekke moskusokser) senere var ute av parken, og en halvtime fra KOAen vi skulle sove på.


English Version

This day had a lot of driving (and some sleeping on my side). I'm always very sleepy when I sit in transport, I slept the first half of the day..
 

The first stop we did today was in the town called Cody, where Buffalo Bill came from. We did not stop in the town itself but a little bit outside it (heh, do not know where since I was sleeping) Buffalo Bill Dam.

 After a quick stop for photos and stamp we drove on.

The second half I couldn't sleep because we had big plans to see some bears. Because we had in fact reached our next sightseeng goal: Yellowstone National Park!

Here there was great danger of wolves, bisons and bears. Something I certainly would want to see, so I chose myself out to take the responsibility making everyone look out their windows for bears. In our full concentration of bears exploration got even more alarmed when mom suddenly shouted "SEE" and dad slammed on the brakes. Right in front of us going over the road was a bear... Kidding, it was a bison. it went straight to our beloved RV we were overly exited, filmed and took about 20 pictures of the chubby animal. It went across the road stopped for a bit to eat some grass, and walked past the car as if there wasnt a family watching with bugg-eyes a meter from it.

After that meeting, I had more hope to see bear or wolf. We stopped outside one main center where we were going to see one of the park's great beauties, Old Faithful.

An "underground cannon" that shoots boiling water every 90 minute. We waited probably 20 minutes before the first false alarm but got the real experience second time.


Second stop was one of the largest thermal pools in the park, the Grand Prismatic Springs. But because of the rain and the thick steam, we got just the edges of the bubbling water. It was acids and bacteria on the edge that created the finest orange and yellow colors, and made the water crystal blue. Very cool place.

When we were done there, it started getting darker, but we stopped a place to watch a deep valley. It took a little while before we pinpointed as the kids sat in the car while I went to see. just kidding again, mom and dad went out to see if it was worth watching, something that perhaps, if we had come down there with the wheelchair. after a while of trying to find a good place to see but not finding, we just drove around for a bit before we decided to drive out of the park again.


So after a number small pitstops, a sunset and zero bears (but a number of bisons) later we were out of the park, and half an hour from the KOA we were gonna sleep in.

No comments:

Post a Comment