Thursday, July 18, 2013

Fjell og indianere


Tror i dag har vært min favorittdag så langt. Jeg har hatt noen utrolig bra dager på denne turen, men i dag føler jeg at jeg har fått opplevd så mye fint :) 

Den startet ikke på det beste med Amerikanske pannekaker (vet, burde vært en super start hadde det ikke vært for at pannekakene smakte papp og smuldret i munnen..)
Men når vi kom oss på veien igjen etter litt bildetaking og klapping av hester, tok det oss ti minutt før vi kom til vårt første sightsingmål for dagen. Mount Rushmore! 
De fire flotte presidentene som representerte Amerikas frihet og stolthet.Etter noen timer med sightseeng, suvernirshopping og at vi "måtte ta noen bilder med oss forran Mount Everest" i følge pappa (vet ikke helt om han var klar over at han sa det for han rettet ikke seg selv, og han fikk maria til å gjenta det uten reaksjoner fra henne heller. ikke før jeg sa ifra), reiste vi videre til reisemål nr. to, "Crazy Horse". 
Jeg visste mindre om denne uthogningen, men ble veldig imponert av historien bak. Crazy Horse var en av de store indianerhøvdingenne. De ville vise det amerikanske fok at de også hadde store ledere å være stolte av, så de fikk tak i skulptøren Korczak Ziolkowski. han startet og begynte å bygge dette prosjektet helt alene, og senere fikk han hjelp av familien, som etter hans død har tatt over og fortsetter å bygge.
Vi fikk først se en film om selve fjellet og kunstneren. Så var det store rom fylt med klær, bilder, våpen og andre indianer relaterte ting som folk hadde donert inn til museet. Innimellom var det indiane sm hadde bord med produkter de hadde laget som vi kunne handle. Vi stoppet ved bordet til en som var forfatter og Krigsveteran. qHan hadde skrevet fire bøker om historien rundt Crazy Horse og om religionen til indianerne der. 
Etter turistbutikken kom vi ut på plassen hvor modellen av crazy Horse var. Vi stoppet opp ved to indianere som var kledd i fullt indianerutstyr. 
Ganske med en gang vi stilte oss opp mellom de andre turistene som sto der, snudde den gamle av de seg mot meg og pekte "we have to take a picture with the girl with the wolf on". Jeg rusla frem og stilte meg mellom bestefar og barnebarn (fant vi ut senere). "Can i borrow your sunglasses?" noe som matchet det stilige antrekket. Og etter han fant ut at vi var norsk kom han med både "velkommen" og "jeg kan snakke norsk". Etter e bilder ropte han " this is how an indian would steal their princess" også løftet han meg "bridal style". Utrolig gøy fyr. 
"Your other daughter have to take a picture with my grandson" (der fant vi det ut heh). 
Noen søte bilder av smilende Maria og en litt sjenert indianergutt ble tatt, og det var Eskil sin tur. Når han ble trillet frem kom den gamle indianeren bort og lente seg over Eskil og begynte å be en indiansk bønn i øret hans. Alle var stille. Hele familien satt og holdt tårene tilbake. 
Når han var ferdig fikk Eskil tatt noen bilder med begge baskingene. 
I det vi skulle til å gå viderer ble vi stoppet igjen. "I have something for you" sa han og pekte på lillebror. Han gikk bort til platespilleren og satte på en indiansk sang. Så begynte han og barnebarnet å danse. Det var utrolig stilig opplevelse. Dere kan få se videoen under. 
"That was for you. I did not do this for anyone else. That was for you, and for you only." 
Vi takket for alt og gikk viderer før vi alle begynte å grine foran indianerene. I det vi rundet svingen hadde alle tårer nedover fjeset (untagen Eskil som var i sjokk etter den høye musikken og den uvanlige dansen fra de litt skremmende mennene). 
Etter å ha roet oss litt ned igjen fikk vi handlet litt suvenirer før vi gikk ut til bilen igjen. 
Reisemål nummer tre tok en del lengre tid å komme seg til, vi stoppet innom litt forskjellig, så det ble noen timer å kjøre. blant annet et norskt kapell fra Borgund på østlandet. Det var gøy å finne norske souvernirer i gavebutikken der, men etter noen raske bilder måtte vi skynte oss videre.
Rett innenfor grensen til reisens neste stat, Wyoming, ligger "the Devils Tower". 
Vi kom ti minuttere etter at senteret var stenkt, men mamma banket på alle dører og vinduer til hun fikk kontakt med noen som kunne gi stempel i lillebrors stempelbok. Pris til mamma for å være best.Noen bilder og en historiefortelling senere var vi på veien igjen. 
Og nå var det bare å planlegge neste KOA. 
Klokken ble 12 på natta før vi kom frem, noe det egentlig har vært de fleste dagene har vært.
English Version


I think today has been my favorite day so far. I've had some amazingly good days on this trip, but today I feel that I have experienced so much :)

It did not start great with American pancakes (i know, should have been a super start had it not been that the pancakes tasted cardboard and crumbled in my mouth ..)
But when we got on the road again after looking at horses and gifts, it took us ten minutes before we arrived at our first sightseeing goal for the day. Mount Rushmore!
The four great presidents representing America's freedom and pride.


After a few hours sightseeing, souvenir shopping and that we "had to take some pictures of us in front of Mount Everest" according to Dad (do not know if he was aware that he said that because he didn't say anything about it, and he got maria to repeat no reaction from her either. not before I told her), we went on to the destination number two, "Crazy Horse".

I knew less about this mountain, but was very impressed by the story behind. Crazy Horse was one of the great Indian chief Julienne. They would show the American people that they also had great leaders to be proud of, so they found this artist that could build this monument. The man, Korczak Ziolkowski, started this project on his own, and later with the help of his family. The only money he used was his own and gifts from people.
We first got to watch a short film about the monument and the artist. Then there was the large room filled with clothes, pictures, weapons and other Indian-related stuff that people had donated to the museum. Some where the indians had small tables with products they had made ​​that we could buy. We stopped at the table to one who was a writer and Vietnam veteran. He had written four books about the history of Crazy Horse and the religion of the Indians there.


After the souvenir shop, we came to where the model of Crazy Horse was. We stopped by two Indians who were dressed in full Indian gear.
Then, once we asked ourselves up among the other tourists standing there, the oldest of the two and pointed "we have to take a picture with the girl with the wolf on". I went up and stood between the grandfather and grandson (we found that out later). "Can I borrow your sunglasses?" which matched his stylish outfit. And after he found out we were Norwegian he had an "welcome" and "I can speak Norwegian." After our picture he shouted "this is how an Indian man would steal his princess" and than he lifted me bridal style. Incredibly funny guy.


"Your other daughter have to take a picture with my grandson" (where we found it out heh).
Some cute pictures of a smiling Maria and a somewhat shy Indian boy was taken, and it was Eskil turn. When Eskil got up, the old Indian came over and leaned over Eskil and began to pray a Native American prayer in my bothers ear. Everyone was silent. The whole family sat and held back tears.
When he was done Eskil got some pictures with both of them.
As we were about to go he stopped us again. "I have something for you" he said, pointing at my little brother. He walked over to the record player and put on a Native American song. So he and his grandson started to dance. It was super cool experience.
"That was for you. I did not do this for anyone else. That was for you, and for you only."
We thanked him for everything and went on so he wouldn't se us crying. And as we rounded the corner everyone of us had tears down our faces (except Eskil who was in shock from the loud music and the odd dance the some intimidating men did).
After calming down a little we did some souvenir shopping and went back to the car.

Destination number three took some time to get to, we had some small stops, and it was a few hours to drive. we stopped at a Norwegian chapel from Borgund in Eastern Norway. It was fun to find Norwegian souvenirs in the gift shop there, but after a few quick photos we had to hurry on.
Just inside the border of the next state, Wyoming, is "the Devils Tower".
We arrived ten minutes after the visitor center was closed, but my mom knocked on all of the doors and windows until she got in touch with someone who could give the stamp of my little brothers book. Someone give her an award for best mom ever.

Some pics and stories later we were on the road again.
And now our next goal was the next KOA.
No comments:

Post a Comment